Tăng lương cho NLĐ từ 01/01/2018 trong một số trường hợp cụ thể

Ngày đăng 19-12-2017
Từ ngày 01/01/2018, bắt đầu thực hiện việc tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Tuy nhiên, không phải tất cả người lao động đều được tăng lương kể từ ngày 01/01/2018 mà chỉ có những người lao động thuộc trường hợp nêu sau mới được tăng lương.

- Một là, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2018).

- Hai là, người lao động làm việc theo hợp đồng lao độn
g theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

THEO TVPL