Doanh nghiệp Nhà nước sắp hết thời được ưu ái

Ngày đăng 27-02-2017
Chính phủ muốn đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh cho các khoản vay mới và kiểm soát chặt chẽ vay nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước. Thủ tướng vừa ký ban hành chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Đưa nợ xấu xuống dưới 3%
 
Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.
 
Riêng nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém sẽ được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng. Không chỉ thế, Chính phủ cũng hướng đến mục tiêu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.
 
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô, quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế,  điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.
 
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cơ quan này cũng từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.
 
Ngân hàng Nhà nước cũng được giao khẩn trương tổ chức thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt. Việc hoàn thành cơ bản việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và ổn định, an toàn hệ thống cũng được đề cập. 
 
Cùng với đó là chủ trì xây dựng và trình ban hành Luật cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong năm 2017.
 
“Trong quý I/2017, Ngân hàng Nhà nước xây dựng đề án chống đôla hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng. Đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel 2, trong đó ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel 2 (phương pháp tiêu chuẩn trở lên)”, chương trình hành động nêu rõ.
 
Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, vay nước ngoài 
 
 

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị.
 
Phần được chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước ở từng ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên và bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo chiếm khoảng 25-26% tổng chi ngân sách Nhà nước.
 
Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng tăng cường quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Nợ công tiếp tục được tái cơ cấu, tăng dần tỷ trọng cho vay lại trong cơ cấu vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
 
Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa cấp bảo lãnh cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm và kiểm soát chặt chẽ vay nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, việc kiểm soát nợ trong giới hạn cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách cũng được đề cập. Các biện pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia cần được tăng cường.

Theo Zing