Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

Ngày đăng 28-06-2017
ASOFT gửi đến quý anh/chị một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01 – 10/7/2017, cụ thể
 
1. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017
 
Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017.
 
Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính:
 
- Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
 
- Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
 
- Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
 
2. Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức theo mức lương cơ sở mới
 
Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội nên Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).
 
Theo đó, hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đại biểu Hội đồng nhân dân; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…
 
3. Phân bổ lại thời gian làm việc của giáo viên dạy nghề
 
Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
 
Theo đó, thời gian làm việc của nhà giáo dạy cao đẳng/trung cấp nghề giữ nguyên là 44 tuần/năm theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, tuy nhiên phân bổ lại thời gian làm việc cụ thể như sau:
 
- Thực hiện công tác giảng dạy/giáo dục học viên/học sinh/sinh viên:
 
+ 32 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng;
 
+ 36 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.
 
- Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa/nâng cao, nghiên cứu khoa học:
 
+ 08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng thay vì 12 tuần như trước đây;
 
+ 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp thay vì 08 tuần như trước đây.
 
- Thực tập tại doanh nghiệp/cơ quan chuyên môn: 04 tuần.
 
Trường hợp không sử dụng hết thời gian học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thì được quy đổi thời gian còn lại chuyển sang công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng/Giám đốc giao.
 
Thông tư này bãi bỏ Mục II Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 và Chương III Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015.
 
4. Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).
 
5. Thông tư 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).
 
6. Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).
 
7. Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).
 
8. Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10/7/2017).
 
9. Thông tư 134/2017/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công (có hiệu lực từ ngày 10/7/2017).
 
10. Lưu ý với doanh nghiệp đấu giá tài sản (ĐGTS) thành lập trước ngày 01/7/2017
 
Từ ngày 01/7/2017, Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ĐGTS 2016 bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Theo đó, doanh nghiệp ĐGTS thành lập trước ngày 01/7/2017 cần lưu ý một số nội dung như sau:
 
- Nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp ĐGTS theo quy định tại Điều 23 Luật ĐGTS thì nộp 01 bộ hồ sơ (theo điểm a, b và c Khoản 1 Điều 25 Luật ĐGTS) trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp.
 
Doanh nghiệp ĐGTS được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động ĐGTS của doanh nghiệp ĐGTS thành lập trước ngày 01/7/2017.
 
- Nếu tiếp tục hoạt động ĐGTS và kinh doanh các ngành nghề khác thì thành lập doanh nghiệp ĐGTS mới theo quy định tại Điều 25 Luật ĐGTS.
 
11. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ
 
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 169/2016/NĐ-CP  (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó:
 
Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng không đến nhận, hoặc từ chối nhận hàng:
 
- Người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định.
 
- Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan:
 
+ Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ;
 
+ Bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
 
12. Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 
Đây là quy định tại Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vụ mua bán nợ.
 
Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh vụ mua bán nợ cần lưu ý một số điều kiện như sau:
 
- Khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ;
 
- Vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;
 
- Người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm được bổ nhiệm phải có bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 
Xem thêm các điều kiện khác tại Thông tư 53/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 03/7/2017).
 
13. Đăng ký mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm
 
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017)
 
Cụ thể, hồ sơ đăng ký mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm được Nghị định 55/2017/NĐ-CP quy định như sau:
 
- Hồ sơ đăng ký lần đầu gồm:
 
+ Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này);
 
+ Bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi.
 
- Hồ sơ đăng ký lại gồm:
 
+ Giấy đăng ký cấp lại mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này);
 
+ Bản gốc Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm đề nghị cấp lại;
 
+ Bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi.
 
Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm đã được cấp theo Nghị định 36/2014/NĐ-CP vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Theo TVPL