Chính sách mới nổi bật có hiệu lực 01/08/2016

Ngày đăng 25-07-2016
Tháng 08 là thời điểm có nhiều thông tư, nghị định mới quan trọng ban hành: Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; 7 chính sách mới về lao động - tiền lương... ASOFT xin được tổng hợp như sau:

I. Quy định mới về mức phạt đối với vi phạm về niêm yết giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 
Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có một số nội dung mới nổi bật như:
 
1. Tăng nặng mức phạt đối với hành vi không niêm yết giá
 
- Vi phạm lần đầu: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Thay cho hình phạt cảnh cáo quy định tại Nghị định 109).
 
- Vi phạm nhiều lần, tái phạm: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Mức phạt hiện hành là từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng).
 
2. Tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm về phí, lệ phí
 
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định.
 
- Đối với hành vi thu phí không đúng:
 
+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10.000.000 đồng;
 
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
 
+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
 
Ngoài ra, hành vi thu phí không đúng sẽ bị Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.
 
3. Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn
 
Theo quy định mới tại Nghị định 49 thì hành vi làm mất hóa đơn sẽ chịu mức phạt tiền thấp hơn so với quy định hiện hành tại Nghị định 109 (từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng).
 
Cụ thể, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu làm mất hóa đơn:
 
- Đã phát hành nhưng chưa lập;
 
- Đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn;
 
- Đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
 
(Trừ trường hợp mất hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền).
 
II. Quy trình nộp thuế qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế
 
Theo Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa (gọi chung là thuế) thì quy trình nộp thuế tại Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) của Tổng cục thuế như sau:
 
Bước 1: Người nộp thuế (NNT) lập chứng từ nộp thuế.
 
Người nộp thuế (NNT) lập chứng từ nộp thuế theo mẫu số C1-02/NS (ban hành kèm theo Thông tư này) bằng tài khoản đăng nhập được cơ quan thuế cấp theo quy định.
 
Bước 2: CTTĐT Tổng cục Thuế tiếp nhận, xử lý.
 
- CTTĐT tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, xác nhận chữ ký số của NNT và gửi thông báo xác nhận là đã nhận/lý do không nhận cho NNT;
 
- Đối với chứng từ hợp lệ, CTTĐT Tổng cục Thuế ký chữ ký điện tử của mình lên chứng từ và gửi đến ngân hàng mà NNT lựa chọn khi lập chứng từ.
 
Bước 3: Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản trích nợ TK của NNT.
 
- Trường hợp chứng từ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện trích nợ thì gửi thông báo nộp thuế chưa thành công cho NNT qua CTTĐT;
 
- Trường hợp chứng từ hợp lệ và đủ điều kiện thì thực hiện trích nợ và gửi thông báo nộp thuế thành công kèm theo Giấy nộp tiền vào ngân sách cho NNT.
 
III. 7 chính sách Lao động - Tiền lương
1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng
 
Nhằm lấp khoảng trống về chính sách cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/04/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP vào ngày 15/6/2015.
 
Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng nêu trên, bao gồm:
 
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 
- Cán bộ cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP, Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
 
Thời điểm điều chỉnh mức lương, trợ cấp tăng thêm tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
 
Ngoài ra, Nghị định còn nâng đồng loạt mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với những đối tượng được hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/người/tháng.
 
2. Mức lương mới cho cán bộ, công chức
 
Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
 
Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng kể từ ngày 01/5/2016.
 
Đồng thời hướng dẫn đối với cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:
 
- Nếu tổng tiền lương và các khoản phụ cấp lương tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tiền lương và các khoản phụ cấp lương cộng với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016.
 
- Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.
 
Thông tư 05/2016/TT-BNV bãi bỏ Thông tư số 07/2013/TT-BNV.
 
3. Mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 
Đối tượng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP sẽ được nhận hỗ trợ theo hướng dẫn mới tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
 
Theo đó, mức hỗ trợ được quy định như sau:
 
- Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, mức tối đa theo Điều 4 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (ngày 28/09/2015);
 
- Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;
 
- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;
 
- Tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;
 
- Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo:
 
+ Cư trú cách nơi đào tạo 15km trở lên: 200.000 đồng/người/khóa học;
 
+ Cư trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên: 300.000 đồng/người/khóa học;
 
- Người lao động tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (ngày 27/12/2008) được hỗ trợ thêm:
 
+ Tiền ở; và
 
+ Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
 
4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện công ty TNHHMTV 100% vốn Nhà nước
 
Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thưởng đối với quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Theo đó, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện được xác định như sau:
 
- Đối với quản lý chuyên trách: căn cứ vào số người quản lý và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu theo Điều 5 Nghị định này, trong đó:
 
+ Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, quản lý được tính thêm tối đa 1% tiền lương; và
 
+  Không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 
- Đối với quản lý không chuyên trách: tính trên cơ sở số quản lý, thời gian làm việc và mức thù lao theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
 
5. Tăng thêm nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn vệ sinh, lao động
 
Ngày 16/6/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục gồm 17 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH.
 
Theo đó, ngoài việc bổ sung thêm công việc vào nhóm cũ trong Danh mục tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (13 nhóm), Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH còn thêm mới một số nhóm công việc sau:
 
- Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên;
 
- Các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa;
 
- Các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz;
 
- Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền…
 
6. Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, quỹ tiền lương kế hoạch và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
7. Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phàn, vốn góp chi phối của Nhà nước. 
 
THEO TVPL