Cách tính tăng lương hưu; trợ cấp BHXH, hằng tháng từ 01/7/2017

Ngày đăng 02-08-2017
Ngày 27/7/2017 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3162/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

Theo đó, hướng dẫn cách tính cụ thể như sau:
 
1. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.
 
Mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017 = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng 6/2017 x 1,0744
 
2. Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017
 
Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/7/2017 = Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng 6/2017 x 1,0744
 
Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:
 
- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.040.000 đồng
 
- Đối với mức hưởng bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.300.000 đồng
 
3. Điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng như sau:
 
- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 520.000 tháng.
 
- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 650.000 tháng.
 
- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 910.000 tháng.
 
THEO TVPL