Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Ngày đăng 10-05-2017
Đây là nội dung nổi bật quan trọng được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Cụ thể, Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ; theo đó, các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ:
 
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất.
 
- Hợp đồng mua bán, tặng cho, thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư.
 
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng quyền sử dụng đất.
 
- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư.
 
- Hợp đồng uỷ quyền.
 
Xem chi tiết tại Thông tư 04/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày  28/5/2017.
THEO TVPL