Chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày đăng 14-07-2017
Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó:Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:

 
- Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 
- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 
- Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
 
- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực kể từ 01/01/2018.
THEO TVPL