Công khai quy trình giải quyết khiếu nại của người nộp thuế

Ngày đăng 08-11-2017
Ngày 24/10/2017, Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định 1848/QĐ-TCT về Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp. Cụ thể:
Quy trình này sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.
 
Cơ quan Thuế có trách nhiệm đăng tải các văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại, trong thời hạn ít nhất là 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
 
Các biểu mẫu sử dụng trong quy trình bao gồm:
 
- Mẫu số 01/KN-MS: Thông báo Mã tra cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại.
 
- 13 biểu mẫu khác đã ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT .
 
Xem chi tiết Quy trình tại Quyết định 1848/QĐ-TCT được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
 
THEO TVPL