So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Ngày đăng 02-12-2016
Thông tư quan trọng 133/2016/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 48/2006/QD-BTC, để Quý khách hàng, đối tác dễ hình dung và nắm bắt thông tin kịp thời, Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm Mặt Trời Xanh (ASOFT) xin đưa ra những điểm giống nhau và khác nhau thông qua một số nét cơ bản sau:
 

1.Sự giống nhau giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:
 
            + Vốn điều lệ: < 10tỷ
 
            + Số lượng lao động bình quân trong năm: < 300người.
 
2.Sự khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
 
a. Về chứng từ và sổ kế toán:
 
- Thông tư 133: Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định.
 
- Quyết định 48: Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48.
 
b. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản.
 
Thông tư 133:
 
· Chỉ quy định nguyên tắc kế toán.
 
· Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doang nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC đúng.
 
· Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định.
 
· Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra.
 
· Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn mà nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.
 
· Doanh nghiệp được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống...
 
Quyết định 48:
 
· Quy định chi tiết các bút toán định khoản.
 
· Ghi sổ theo Đồng Việt Nam
 
· Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ căn cứ vào các chứng từ xuất ra là Hóa đơn GTGT hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 
· Quy định rõ biểu mẫu BCTC và doanh nghiệp phải áp dụng.
 
c.Hệ thống tài khoản:
  
THEO KTLA