Điều chỉnh điều kiện ghi nhận chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi quyết toán thuế năm 2018

Ngày đăng 15-03-2019
Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 được Tổng cục Thuế và các cơ quan Thuế ban hành, doanh nghiệp cần tham khảo Thông tư số 25/2018/TT-BTC về khoản chi phí mà doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
phan mem erp , phan mem ke toan

Thông tư số 25/2018/TT-BTC có hướng dẫn chi tiết Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc bổ sung một số quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2018. Chi tiết như sau:
 
Về nguyên tắc, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau, doanh nghiệp sẽ được ghi nhận chi phí các khoản chi:
 
1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp; Khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp;.
 
2. Khoản chi mà doanh nghiệp cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 
3. Khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Theo Tổng Cục Thuế, việc điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN về chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặt đối với khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần được áp dụng theo Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.

Như vậy, bỏ quy định "chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế".
Phòng TV ASOFT.