Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2017

Ngày đăng 15-09-2017
Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế doanh nghiệp phá sản làm hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế
  
 
Theo đó, hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản bao gồm:
 
- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
 
- Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;
 
- Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.
 
Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao y bản chính.
 
2. Bổ sung trình tự đánh giá viên chức là cấp phó tại cơ quan
 
Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
 
Theo đó, bổ sung thêm quy định về trình tự đánh giá viên chức là cấp phó tại cơ quan, đơn vị; cụ thể:
 
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56 để quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm;
 
- Trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ:
 
+ Tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56;
 
+ Nhận xét bằng văn bản đối với viên chức được đánh giá;
 
+ Và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
 
3. Thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri
 
Ngày 25/7/2017, Chính phủ ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do Quốc hội chuyển đến.
 
Theo đó, thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, cơ quan, địa phương được quy định cụ thể như sau:
 
- 40 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị  đối với kiến nghị có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ở trung ương;
 
- 50 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị đối với kiến nghị có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Nghị quyết, Nghị định,…
 
Có thể gia hạn thời gian trả lời đối với các kiến nghị có nội dung phức tạp hoặc có liên quan đến nhiều vấn đề phải giải quyết cần có thêm thời gian để nghiên cứu, kiểm tra, xác minh, xử lý.
 
4. Hiệu lực Giấy chứng nhận kết quả kiểm định an toàn thiết bị, vật tư
 
Ngày 26/7/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2017/TT-BCT về 18 quy trình kiểm định kỹ thuật (KĐKT) an toàn lao động (ATLĐ) đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ANLĐ.
 
Theo đó, Bộ Công thương đặc biệt lưu ý về thời gian hiệu lực Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, cụ thể:
 
- Đối với máy, thiết bị, vật tư đã được kiểm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.
 
- Đối với máy, thiết bị thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách rời kiểm định riêng thì thời hạn kiểm định định kỳ tính theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa của dây chuyền.
THEO TVPL