Chính sách mới nổi bật về thuế và lệ phí có hiệu lực từ tháng 11

Ngày đăng 27-10-2017
Trong tháng 11/2017, một số chính sách mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT), lệ phí đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và nhiều chính sách mới khác bắt đầu có hiệu lực thi hành được ASOFT sưu tầm, tổng hợp và chọn lọc giúp quý khách hàng, đối tác tiện tham khảo hỗ trợ thực hiện xử lý các nghiệp vụ liên quan một cách đúng đắn nhất.

 
Chính sách thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 05/11/2017
 
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:
 
(1) Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.
 
(2) Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
 
(3) Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2015).
 
Quy định mới về lệ phí ĐKKD có hiệu lực thừ ngày 11/11/2017
 
(4) Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
 
Theo đó, Lệ phí ĐKKD là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp một trong các loại giấy chứng nhận sau:
 
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 
- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
 
- Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
THEO TVPL