Tài chính - Kế toán

Nợ tốt và nợ xấu

Trong bài viết này, nợ xấu không mang ý nghĩa món nợ không thu hồi được theo như cách hiểu phổ thông trong lĩnh ...

Hướng dẫn mới về ưu đãi thuế TNDN

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất ...